Optimalizácia procesov

Stáva sa, že Klient má pocit, že pri danom počte pracovníkov bolo možné urobiť väčší objem výstupov, resp. aktuálny objem výstupov je možné riešiť s menším počtom ľudí. V prípade, že sa nejedná o exaktnú výrobu, ktorú je možné presne normovať, je možné dané úlohy riešiť cez popis procesov a ich optimalizáciu.

Na popis procesov využívame metodiku IDEF definujúcu procesy cez ICOM parametre. Do mapy procesov vkladáme i údaje časové a vytvárame väzby na organizačnú štruktúru a predpokladaný spôsob riadenia a merania. Výstupom zvykne bývať návrh, čo sa dá robiť lepšie, alebo čo sa dá robiť inak, prípadne čo nerobiť vôbec a nakupovať to.

 

Hutnícky priemysel

Klient vyrába široké portfólio výrobkov v značných objemoch, a tie distibuuje rôznymi typmi dopravy v rámci oddelenia expedície. Zároveň pracovníci expedície sú zodpovední za vykládky tovaru vstupujúceho do firmy Klienta.

Prvým krokom bolo vytvorenie časovej mapy vykládok a nakládok v rámci priestorov firmy. Druhým krokom bol procesný model jednotlivých činností pracovníkov expedície s doplnením časovej náročnosti. Tretím krokom boli simulácie a optimalizácie, smerované hlavne do oblasti riadenia a organizácie práce. 

Výsledkom bolo zistenie, že rovnaký výkon je možné zabezpečiť s o 30% menším pracovným tímom pri rovnakých časových odozvách a rovnakej kvalite výstupov.

 

Strojársky priemysel

Klient vyrába strojárske výrobky s využitím trieskového obrábania, hlavne však výrobky ozubenia. Bol oslovený možným odberateľom na rozšírenie výroby (viac ako dvojnásobné) v relatívne krátkom čase a pri vysokom počte variant výrobku. Klient mal nastavený štýl práce na technickej príprave výroby, ale aj na nákupe a na oddelení kvality. Pri pôvodnom nastavení by bolo nutné pre prácu na novom projekte prijať veľké množstvo nových ľudí, čo nebolo vzhľadom na čas, peniaze a chýbajúce znalosti možné. Bolo nutné kompletne zmeniť procesnosť práce pracovníkov uvedených oddelení tak, aby takt ich práce bol natoľko vyšší, aby pokryli aktuálnu výrobu, ako aj nový projekt.

Zmenené bolo v podstate všetko. Bol kladený veľký dôraz na riadenie projektu, vytvorené nové pozície, delegovaná značná právomoc na množstvo pracovníkov, ktorí boli vyňatí z univerzálnych postov a stali sa špecialistami a pod.

Výsledkom bol úspešne rozbehnutý projekt.

 

 

Prihlásenie