Plánovanie výroby

Plánovanie výroby nezriedka začína kontrolou východísk, ktoré na plánovanie majú vplyv:

  • správnosť výkresovej dokumentácie
  • správnosť technologických postupov a noriem spotreby času
  • kapacitná disponibilita výrobných zariadení a vhodne navrhnutý materiálový tok
  • znalosť úzkych miest, resp. udalostí, ktoré priechodie miesto urobia úzkym
  • správne riešené sklady, logistika a kooperácie

Ak toto všetko je známe, vieme na základe typu výroby a priorít Klienta navrhnúť plánovanie výroby v zmysle efektivity výroby, plynulosti materiálového toku a požiadaviek Klienta. Nezriedka do oblasti plánovania vstupujú vplyvy, ktoré spôsobujú nerovnomernosť materiálového toku, prekračujú disponibilitu výrobných kapacít, a je nutné vykonávať nielen predpovede, ale taktiež plánovať rezervné zásoby.

 

Strojársky priemysel

Klient vyrába montované výrobky využívajúc technológie rezania, lisovania, trieskového obrábania, povrchových úprav a montáže. Lisovaním vyrába výrobky používané v rôznych typoch montovaných zostáv, povrchové úpravy kladú dôraz na efektivitu práce a montáž funguje ťahovým systémom. Úlohou bolo vytvorenie takých výrobných dávok na jednotlivých technologických miestach, a takých medziskladov, aby rozpracovanosť výroby bola optimálna a prísun materiálu na montáž bol plynulý.

 

Strojársky priemysel

Klient vyrábal komponenty do automotive pre finálnu montáž. Výroba konkrétnych typov áut čo sa týka týždenného plánovania mala výrazné výchylky a nebolo možné definovať stabilné skladové zásoby bez ich značného nárastu. Preto boli použité metódy kĺzavých priemerov a predpovedí výroby, ktoré definovali v danom čase jednotlivé úrovne zásob (kriticky nízka, optimálna, plná) a tomu sa prispôsobovalo aj riadenie výroby, nasadzovanie ľudí na jednotlivé pracoviská, ich príprava (špecializácia a univerzalita) a pod.

 

Strojársky priemysel

Klient vyrába zostavy využívajúc lisovanie, kovanie, tepelné spracovanie, trieskové obrábanie, montáž a povrchové úpravy. Vzhľadom na rôzne výrobné časy v reťazení operácií dochádzalo vzhľadom na problémy v materiálovom toku na niektorých pracoviskách alebo k nevyťaženiu ľudských zdrojov (nebolo čo vyrábať), alebo ku pretlaku výroby za cenu nadčasov a ohrozenia termínov dodania. Úlohou bolo navrhnúť také plánovanie, aby došlo ku konštantnému vyťaženiu ľudských zdrojov a plynulému materiálovému toku.

 

 

Prihlásenie