Procesné analýzy

Často krát sa stáva, že Klient vyrába široký sortiment výrobkov, a potrebuje poznať reálnu nákladovosť a ziskovosť konkrétnych výrobkov (prípadne procesov, technológií, oddelení...). Tradičné účtovníctvo dokáže priradiť výrobkom priame náklady, avšak ostatné náklady rieši plošnými prirážkami, nezriedka v štýle "všetko všetkým rovnako".

Presnejším spôsobom mapovania nákladovosti je rozpad nepriamych nákladov na základe príčinných súvislostí, t.j. každému nositeľovi nákladov priradiť iba tie náklady, ktoré reálne spotreboval, alebo boli kvôli nemu spotrebované. Znamená to, že nepriame náklady sa priradia konkrétnym procesom a tie sa následne priradia výrobkom podľa miery náročnosti na spotrebu týchto procesov.

Výstupom je zistenie, ktoré výrobky sú reálne ziskové, resp. ktoré procesy sú nositeľmi hodnôt, ktoré oblasti je nutné riešiť optimalizáciou procesov, inými technológiami a pod.

 

Potravinársky priemysel

Klient vyrába rôzne druhy pečiva na rôznych výrobných a technologických zariadeniach. V jednotlivých častiach výroby má rôznu úroveň automatizácie, rôzny spôsob plánovania výrobných dávok. Oblasti výroby sú 1) chlieb, 2) rohlíky a žemle, 3) jemné pečivo, 4) cukrárenská výroba. Každá uvedená oblasť spotrebuje iné objemy nákladov v oblasti nákupu, skladovania, predaja. Zároveň každá oblasť je vnútorne zložitá vzhľadom na reálnu spotrebu ľudskej práce.

Zadaním bolo zanalyzovať reálnu ziskovosť jednotlivých skupín výrobkov, ako aj výrobkov vnútri skupín.

Výsledkom bola informácia, ktorý výrobok je skutočne ziskový, resp. ktorý je stratový pri do tej doby nastavených cenách a prečo je stratový.

Pokračovanie projektu smerovalo do analýzy, či sa dajú negatívne efekty nákladovosti riešiť (napr. investície znižujúce pracnosť výroby), či je možné zvoliť inú cenovú politiku, ako korigovať výrobný sortiment, čo z neho vyňať a čo naopak doplniť.

Spievodné pokračovanie projektu smerovalo napr. do oblasti motivácie predajcov na základe reálnej pridanej hodnoty výrobkov zníženej o reálne prepravné náklady.

 

Strojársky priemysel

Klient vyrába strojárske výrobky s použitím rôznych technológií - trieskové obrábanie, zváranie, kalenie, montáž, povrchové úpravy. Rôzne technológie si vyžadujú rôznu pracnosť v oblasti technickej prípravy výroby, nákupu, personalistiky.

Zadaním bolo zanalyzovať reálnu ziskovosť výrobkov vzhľadom na použitie jednotlivých technológií.

Výsledkom bolo presnejšie kalkulovanie výrobkov a následne vyššia ziskovosť firmy ako celku.

Prihlásenie