Výkonové analýzy

Základom výkonových analýz je nájdenie odpovede na otázky:

  • na aké percento výkonnosti ide firma / výroba?
  • aké rezervy má aktuálna výkonnosť firmy? V akej oblasti? Aký je potenciál v oblasti kapacít, technológií, ľudských zdrojov, organizácie a riadenia, plánovania a tokov?

Na nájdenie odpovedí je nutné :

  • potvrdiť správnosť používaných noriem spotreby času. Nezriedka sa stáva že normy sa nepoužívajú vôbec, prípadne nie sú presné. Tu nastupujú aktivity smerované do vytvorenia noriem (systémovo a v zmysle metodiky adekvátnej konkrétnej výroby) alebo spresnenia noriem
  • preveriť údaje z odvádzania výroby. Jedná sa o počty vyrobených kusov, ktorých operácie boli ukončené na daných pracoviskách konkrétnymi osobami v konkrétnom čase. Ide o základný dátový zdroj, ktorého následné výstupy sú tým presnejšie, čím podrobnejší je zber dát.
  • preveriť údaje z dochádzky.
  • preveriť údaje z riadiacich systémov CNC zariadení
  • preveriť údaje z ekonomiky - účty nákladové i výnosové

Na základe uvedených dát je možné spracovať výstup popisujúci nielen aktuálnu výkonnosť firmy či výroby, ale aj možné oblasti zlepšenia firmy.

 

Strojársky priemysel

Klient I vyrába pomerne technologicky jednoduché výrobky s využitím trieskového obrábania, ohýbania, lisovania a montáže. Iba spresnením noriem na montáži a na lisovaní stúpol prietok výroby o 20%.

 

Klient II vyrába náročné oceľové konštrukcie pri využití trieskového obrábania, ohýbania, zvárania, pieskovania a povrchových úprav. Prvým krokom bola korekcia noriem spotreby času, a v rámci tohoto kroku nájdenie metodiky, ako stanoviť pracnosť výroby u zložitých zvarencov. Druhým krokom bolo definovanie taktu výroby a prietoku jednotlivými technologickými pracoviskami. Tretím krokom bol návrh plánovania a riadenia výroby s cieľom vyhladenia materiálového toku. Súbežne sa pripravila motivácia výrobných pracovníkov a v zmysle TOC sa vytvorili zásobníky pred kritickými miestami. Výsledkom bol nárast produktivity práce o 20%.

Prihlásenie