Naše služby

PrintTrack, s.r.o. ponúka poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • analýzy (výkonnosť firmy ako celku, výkonnosť výroby, výkonnosť procesov, efektivita využívania strojných zariadení, produktivita práce, procesy - tok informácií, aktivít, dokumentov, návratnosť investícií...)
  • optimalizácie (procesy a tok aktivít, plánovanie výroby, riadenie výroby, organizačná štruktúra, toky materiálu, rozpracovanosť výroby...)
  • procesy zamerané na výkonnosť (rast produktivity práce, rast prietoku, rast efektivity...)

Na základe toho môžu byť projekty:

  • jednorazové analytické, ktorých cieľom je vykonanie dohodnutej analýzy, s jasne pomenovanými závermi, bez následných krokov
  • časovo ohraničené optimalizačné, ktoré pozostávajú z analýzy a jej jasne definovaných záverov, popisu nasledovných krokov a vykonania týchto krokov, s finálnym zhodnotením
  • výkonové s dohľadovým obdobím, ktoré pozostávajú z analýzy, návrhu opatrení vyplývajúcich z analýzy, implementácie opatrení a dohľadu nad plnením / dodržiavaním / zlepšovaním opatrení
  • ostatné aktivity smerované do špecifických oblastí Klienta, ako návrhy reportov, štruktúry kontrolingových výstupov, poradenstvo v oblasti personalistiky a pod.

Smerovanie poradenstva PrintTrack, s.r.o. je hlavne do oblastí:

  • výrobné organizácie (strojárstvo, hutníctvo, zlievarenstvo, chemický priemysel, potravinárstvo)
  • nevýrobné organizácie (hlavne s cieľom zefektívnenia procesov a organizačnej štruktúry)

Prihlásenie