Štýl práce

...ako pracujeme?

Spolupráca je vždy postavená na obojstrannej plnej dôvere. Zakladá sa na dôslednom a hlbokom spoznaní fungovania klienta, a až v zmysle takejto vedomosti môže PrintTrack vykonávať svoje aktivity.

Základom akejkoľvek spolupráce je spracovanie Východiskovej analýzy, ktorá popisuje aktuálny stav fungovania klienta. Východisková analýza je hodnotenie prostredníctvom popisnej štatistiky, analýzy príčin a dôsledkov, prietokového účtovníctva a rôznych iných metodík, ktorých úlohou je už v tomto kroku dať klientovi zásadné informácie o pozitívach či negatívach vlastného pôsobenia na trhu.

V prípade, že Východisková analýza má svoje pokračovanie v ďalších etapách projektu, obsahuje taktiež metriky výkonnosti, potrebné pre následné hodnotenie zlepšení z projektu. Projekt zvyčajne pokračuje Zoznamom návrhov a opatrení, ktoré PrintTrack klientovi ponúkne, a na základe rozhodnutia sa klienta pre konkrétne opatrenia tieto PrintTrack zrealizuje či napomôže zrealizovať. Predmetom tohoto kroku nie je iba písomný podklad, ale tiež priama účasť pracovníkov PrintTracku na riešení úloh Klienta.

Ak realizácia opatrení predpokladá rozvrstvenie aktivít do dlhšieho času, prípadne realizácia aktivít pokračuje implementáciou ďalších krokov, PrintTrack navrhne klientovi priebeh projektu natiahnuť na dlhšie časové obdobie, počas ktorého bude PrintTrack dohliadať a priebežne intervenovať v rámci jednotlivých krokov projektu.

V rámci úvah nad vzájomnou spoluprácou je nutné uviesť nasledovné:

  • každý projekt je jedinečný. I spoločnosti, ktoré pôsobia v rovnakej oblasti, a majú dokonca obdobné produkty a technológie, sú riešené rôznymi spôsobmi, vzhľadom na firemnú kultúru, dátovú bázu, spôsob riadenia firmy a pod.
  • PrintTrack spoznáva svojich klientov vždy priamo, v priestoroch klienta. Nezriedka sú úvodné konzultácie riešené naprieč organizačnou štruktúrou, od hora až nadol.
  • návrhy a opatrenia, ktoré PrintTrack klientovi navrhne, sú vždy klientom odobrené. Až následne je ich možné realizovať
  • odmena pre PrintTrack je v naprostej väčšine generovaná benefitmi, ktoré PrintTrack klientovi prinesie.

Prihlásenie